LogoLogo

Deklaracja dostępności

12 marca 2020

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Serwatka.
 • E-mail: goknozdrzec@op.pl
 • Telefon: (13) 439-80-03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOK Nozdrzec
 • Adres: 36-245 Nozdrzec 63
 • E-mail: goknozdrzec@op.pl
 • Telefon: (13) 439-80-03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 12 marca 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 12 marca 2020
Data ostatniej aktualizacji 28 lutego 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
admin 2021-02-28 12:56:11 Zobacz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 12 marca 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 12 marca 2020
Data ostatniej aktualizacji 28 lutego 2021
Liczba wyświetleń